Kapitel 6: Hit flyttade de nya kontoren – och dessa män blev chefer

Stor-Skellefteå fyller 50 år

13 december 1966 drog Norran igång serien ”Stor-Skellefteå i stöpsleven”. I flera avsnitt skulle vi berätta om hur den utvidgade staden skulle vara organiserad, vilka som skulle bli chefer och inte minst: Var kontoren skulle finnas.


Som stadshus valdes det som Skellefteå Stad hade haft. Det var byggt i mitten av 50-talet och heter i dag Hjorten. Där skulle drätselkontoret vara (kommunledningen) samt stadsarkitekt- och stadsingenjörskontoren.

Kanslichef var Zolo Östlund och drätselchef Gunnar Sundqvist. Gunnar Andersson var chefssekreterare. Budgetkamrer var John Långström och redovisningskamrer Helge Grahn. Sture Ohring var den juridiskt sakkunnige och titulerades stadsombudsman. Informationschef var Bo Nordin.

Enlarge

stadshuset
Skellefteå Stads pampiga kommunalhus behölls med samma funktion. Heter i dag Hjorten.

Stadsarkitekt var Bengt Brunnström. Biträdande var Rickard Biel som också ansvarade för bygglov och inspektion. Ansvarig för stadsplanering var Oskar Olla.

Stadsingenjör var Gösta Mannberg. Biträdande var Sten Åström som också ansvarade för kartor. Harry Mannberg ansvarade för mätningar i fält.

Byggnadsnämndens ordförande var verkmästaren Roland Brännström (S) och vice var arkitekt Birger Dahlberg (H).

Filial i Skandiahuset

Men allt som hade med byggande att göra gick inte samla i samma hus. En filial skapades i det så kallade Skandia-huset, som då var nybyggt. 

I Skandiahusets tredje våning placerades byggnadskontoret som sedermera fick namnet tekniska kontoret. De sysslade med planering, byggande och skötsel av gator, vägar, parker, vatten och avlopp. Chefen hette Sven Holmbom. Ansvarig för projektering var Lars-Erik Wickström och för arbetsavdelningen Tage Roslund.

skandiahuset.jpg
Till detta relativt nya hus flyttades byggnadskontoret, som sedermera bytte namn till tekniska kontoret. Platsen är vid Stationsgatan/Nygatan.

Gammalt kommunhus

Även landskommunens gamla kommunalhus kom till nytta, relativt centralt som det låg vid Nordlandergatan. Där finns i dag Västerbottensteatern.

Till detta hus flyttades dels socialbyrån och dels fastighetskontoret.

Fastighetskontoret ansvarade för kommunens egna hus, men även med mark och exploatering. Fastighetschef var Curt Blidegård. Ansvarig för mark och exploatering var Ingvar Norén. Bygg och underhåll leddes av Roland Strömbergsson.

Enlarge

landskommunenshus
Denna byggnad var Skellefteå Lands kommunalhus, och var byggt 1936. Nu flyttade socialkontoret och byggnadskontoret in. Platsen är vid Nordlandergatan.

Ändrad socialvård

Socialvården fick genomgripande förändringar. Till barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd och socialnämnd valdes samma ledamöter. Nämnderna fick också gemensam personal som skulle arbeta enligt familjevårdsprincipen. Samma  tjänsteman skulle ha kontakt med samma familj, oavsett vad ärendet handlande om.

Stor-Skellefteå delades i tre distrikt, som vardera hade fem tjänstemän som skulle arbeta mot klienterna.

För att alla skulle rymmas i byggnaden vid Nordlandergatan byggdes i all hast också en flygel. Två dagar i veckan skulle socialassistenterna ha mottagning i Bureå, Byske och Jörn.

”En kvinnlig chef fanns på socialbyrån; Sally Tydrén, gruppchef för barntillsyn.”

Nämndernas ordförande var Viktor Lindfors (S), och vice Rudolf Lundh. Tre ledamöter var kvinnor: Gurli Nilsson (S), Skelleftehamn, Ingrid Hedman (S), Skellefteå och Nina von Engeström (H), Byske. Ytterligare tre kvinnor var suppleanter.

Socialchef var Erik Janson, med Nils Boström som biträdande.

En kvinnlig chef fanns på socialbyrån; Sally Tydrén, gruppchef för barntillsyn.

Det fanns en särskild nämnd för just barnstugor, alltså barnomsorg vars efterfrågan hade ökat när fler kvinnor förvärvsarbetade. Inte förvånande så fanns många kvinnor i denna, totalt fem av sju. Ordförande var Hagar Normark (S), Boliden.

Skolkontoret i Frigg

Skolan blev den nya kommunens största förvaltning med 12 036 elever och 1 500 anställda.

Skolkontoret fick sina lokaler i Friggskolan, där det delvis också hade funnits ett ålderdomshem. De tidigare skolkontoren i Bureå, Byske, Jörn och Skellefteå lands lades ner, istället fick varje centralskola ett heltidsanställt skrivbiträde, så att viss administration kunde göras på orterna.

Enlarge

frigg
Denna byggnad ingick i Friggskolan samt hade varit ålderdomshem. Nu flyttade skolkontoret in. Platsen är vid Kanalgatan.

Skolstyrelsens ordförande var Ivar Boström (S) Sunnanå, vice var Åke Dahlberg (FP), Degerbyn. Hela fyra kvinnor satt i styrelsen som ordinarie: Ebba Melander och Karin Lindgren (S), Irma Holmström och Eivor Andersson (CP). En kvinna var suppleant.

Skoldirektör var Gunnar Sjöström och biträdande Sigvard Sjöström. Kontorschef var P H Lindh.

Av alla blivande chefer som var nämnda i Norrans texter hittar vi endast tre kvinnor, varav två på skolkontoret: Britten Wallin, chef på personalsektionen och Eira Danielsson på skolmåltidssektionen.

EPA-huset vid torget

I EPA-huset vid torget etablerades fritidskontoret. Där hade Skellefteå stads socialbyrå tidigare varit. I dessa lokaler satt också hälsovårdskontoret. I huset finns i dag köpcentret Vintergatan.

Fritidsnämndens ordförande blev Holger Lindgren (S), Skellefteå, och vice Sture Altin (H), Skellefteå. Fritidsintendent (högste tjänsteman) blev Lennart Magnusson.

Kulturnämnden hade inga egna lokaler, förutom biblioteken. Ordförande blev Torsten Tegby (S) och vice Sigrid Nygren (FP). Av nio ledamöter var två kvinnor, utöver Sigrid var det Birgit Svärd (S), Boliden. Fyra kvinnor var suppleanter.

I EPA-huset placerades också hälsovårdsbyrån. Den hanterade frågor kring bostadsinspektion, tillsyn av livsmedelsbutiker, matställen och djurtillsyn.

Hälsovårdsnämnden hade André Bäckström (S), Bureå, som ordförande och Gertrud Berglöf (H), Skellefteå, som vice. Ytterligare en kvinna satt i styrelsen, Maj Steinvall (CP), Bergnäs.

Byråföreståndare var Arne Forsberg. Stadsläkare var Hans Öigaard och stadsveterinär van der Kwast.

Enlarge

Klossen3-1
Bureå kommunalhus var byggt 1952. Det blev ett lokalt kommunkontor. Har i dag förskola och musiklokaler. Ägs av Skellefteå kommun.

Enlarge

databasenjorn
Jörns kommunalhus var byggt 1939. Det blev ett lokalt kommunkontor. Hyrs i dag av Demografiska databasen, ägare är Skellefteå kommun.

Enlarge

byske3_fd
Byske kommunalhus var byggt 1955. Det blev ett lokalt kommunkontor. Är i dag sålt till privat ägare, som hyr ut lokaler. Foto: Elin Lindkvist

På orterna

I Byske, Jörn och Bureå inrättades servicekontor i de gamla kommunalkontoren. Där kunde man få allmän upplysning, råd, anvisningar, och blanketter. Där fanns också förmanskontor för gator, vatten och avlopp. Sådana kontor fanns även i Boliden och Kåge.

Alla kontor stängde för flyttbestyr 30 december – 8 januari.

Partibeteckningar:

Högern (H). Heter i dag Moderaterna.

Folkpartiet (FP). Heter i dag Liberalerna.

Centerpartiet (CP).

Socialdemokraterna (S)

yvonne_test3